Objavljeni stručni radovi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Radovi objavljen u domaćem časopisu, prvi autor

Aleksić O, Rudić N, Popović Deušić S, Pejović Milovančević M, Banjac Karović M. Primena klasifikacionih sistema u oblasti pervazivnih razvojnih poremećaja. Psihijatrija danas 2002, XXXIV, 3-4/319-326/ 

Aleksić O, Popović Deušić S, Stanković M, Pejović Milovančević M. Shizofrenija sa početkom u detinjstvu-I: etiološka razmatranja. Psihijatrija danas 2002, XXXIV, 3-4/305-318/ 

Aleksić Hil O, Garibović E, Pejović Milovančević M, Popović Deušić S. Aspergerov sindrom, dijagnostičke dileme-uporedni prikaz dva slučaja. Psihijatrija danas /2009/41/1-2/129-140/ 

Radovi objavljen u domaćem časopisu, drugi autor 

Popović Deušić S. Pejović Milovančević M. Draganić Gajić S. Aleksić Hil O. Lečić Toševski D. Spektar psihgotičnih ispoljavanja u detinjstvu. Srpski arhiv. Septembar 2008. sveska 9-10 (str. 555-558)  

Popović Deušić S, Aleksić O, Pejović Milovančević M, Stanković M. Shizofrenija sa početkom u detinjstvu-I: Klinička slika i prikaz slučajeva. Psihijatrija danas 2002, (str.291-303), XXXIV, 3-4/191-358/ 

Popović Deušić S, Aleksić O, Pejović Milovančević M. Psihijatrija razvojnog doba u našoj sredini. Psihijatrija danas 2002, (str.197-214), XXXIV, 3-4/191-358/ 

Moreno M, Marjanović L, Aleksić O, Govedarica T, Povše Ivkić V. Timska procena razvojnog poremećaja kao putokaz za tretman: prikaz slučaja. Psihijatrija danas /2006/38/179-87/ 

Rad u monografiji (jedini ili prvoimenovani autor) 

Aleksić O. Najnovija saznanja o autizmu. U: Autizam danas. Urednici: Bojanin S, Pijašo Dž, Glumbić N. Zavod za udžbenike i nastvana sredstva, Beograd 2001. (271-275). 

Aleksić O. Teškoće učenja u populaciji dece školskog uzrasta. Staze ka mentalnom zdravlju. Urednici: Jankulov Putnik T, Pušica Tasić J, (str. 19-23).2005. 

Aleksić O, Pejović Milovančević M. Adolescencija-motovi, stereotipi, realnost.U: Unutrašnja i spoljašnja realnost adolescenata. Urednik Ćurčić V.IP „Žarko Albulj“, Beograd, 2005 (49-53). 

Popović Deušić S, Aleksić Hil O.Deca sa pervazivnim razvojnim poremećajima i inkluzivno obrazovanje.Poremećaji ponašanja u sistemu obrazovanja. Urednik Radovanović D. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju-Izdavački centar (CIDD) 2008. (str.107-111)

Poglavlja u stručnim knjigama (jedini ili prvoimenovani autor)
 
Aleksić Hil O, Balvanović R, Spasić Jokić V. Metode neuroimižinga u razvojnim neuropsihijatrijskim poremećajima.U: Psihijatrija razvojnog doba. Urednici: Bojanin S, Popović Deušić S, Dosije studio, Beograd 2012 (187-192)
 
Aleksić Hil O, Pervazivni razvojni poremećaji. U: Psihijatrija razvojnog doba. Urednici: Bojanin S, Popović Deušić S, Dosije studio, Beograd 2012 (269-286)
 
 
Aleksić Hil O. Neuropsihijatrijski aspekti poremećaja pokreta-tikovi.U: Psihijatrija razvojnog doba. Urednici: Bojanin S, Popović Deušić S, Dosije studio, Beograd 2012 (341-345)
 
Aleksić Hil O. Poremećaji ishrane. U: Psihijatrija razvojnog doba. Urednici: Bojanin S, Popović Deušić S, Dosije studio, Beograd 2012 (353-360)

Radovi sa SCI liste

Vanja  Mandic-Maravic, Milica  Pejovic-Milovancevic, Marija Mitkovic-Voncina, Milutin  Kostic , Olivera Aleksic-Hil, Jelena  Radosavljev-Kircanski, Teodora  Mincic, Dusica  Lecic-Tosevski. Sex Differences in Autism Spectrum Disorders: Does Sex  Moderate the Pathway from Clinical Symptoms to Adaptive Behavior?  (Scientific  RepoRts | 5:10418 | DOi: 10.1038/srep10418. 2015)

Maja Milovanovic, Vlada Radivojevic, Jelena Radosavljev-Kircanski, Roberto Grujicic, Oliver Toskovic, Olivera Aleksić-Hil, Milica Pejovic-Milovancevic Epilepsy and interictal epileptiform activity in patients with autism spectrum disorders. Epilepsy & Behavior,Vol. 92, P45-52, March 01 2019.

Mia Carakovac, Jelena Jovanovic, Marko Kalanj, Nenad Rudic, Olivera Aleksic–Hil,Branko Aleksic, Itzel Bustos Villalobos, Hideki Kasuya, Norio Ozaki, Dusica Lecic–Tosevski, Milica Pejovic–Milovancevic. Serbian Language version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up: Cross-Cultural Adaptation and Assessment of Reliability.

Kategorije tekstova

Poslednji tekstovi

O nama

Kreativna praksa je sedište kreativnih ljudi koji vole da maštaju i rade u polju svog stručnog interesovanja. Dugogodišnje iskustvo nas čini spremnim da pomognemo roditeljima koji žele da prošire svoje vidike, kako u okviru svog ličnog prostora tako i u komunikaciji sa svojom decom. Dobro došli su i budući roditelji, kao i roditelji beba koji imaju svoje posebno “bebi ćoše”.

Poslednji tekstovi

Kontakt

2019 Kreativna praksa © All Rights Reserved